Magyar Fotográfusok Háza a Mai Manó Házban
Korábbi kiállítások
André Kertész Terem

 

Folyamatos Jelen I-IV.
Kiállítás, a katalógussorozat negyedik kötetének bemutatója és a Pro Cultura Urbis díj átadása
Folyamatos Jelen I. „Nyugtalan tekintetek”
Csoszó Gabriella · Elek Judit Katalin · Szabó Sarolta · Tóth Szilvi 
Folyamatos Jelen II. „Csendes pillanatok”
Hangay Enikő· Kemenesi Zsuzsanna · Nagy Tamás · Puklus Péter
Folyamatos Jelen III. „Együtt-Élés”
Hossala Tamás · Kovalovszky Dániel · Mónika Merva· Szász Lilla
Folyamatos Jelen IV. „Látható történetek”
Barakonyi Szabolcs · Dezső Tamás· Fekete András· Molnár Zoltán

Köszöntőt mond és a Pro Cultura Urbis díjat átadja Schiffer János országgyűlési képviselő, Pro Cultura Urbis Közalapítvány, elnök A kiállítást megnyitja Korniss Péter fotográfus Kurátor: Csizek Gabriella
Megtekinthető: 2008. szeptember 16. – október 16.
minden hétköznap 14-19 óra között,
hétvégén és ünnepnap 11-19 óra között

  sajtóanyag letöltése
Folyamatos Jelen I-IV.
Folyamatos Jelen IV. katalógus és a programsorozat műsorfüzete · Kiállítások és katalógusok
I. II. III. IV.

 

 


fotó: Bánkuti András

 

Képek jelenvalóságáról

Folyamatos Jelen I-IV.
Magyar Fotogrfáfusok Háza – Mai Manó Ház
2008. szeptember 16. – október 16.

 

A nagy kataklizmák, a sorsfordító változások – akár a természetben, akár az emberiség történetében, vagy éppen a művészetben – mindig apró, jelentéktelennek tűnô dolgokkal kezdôdnek, amelyek mindig csak utólag, egy esetleges rekonstrukció során nyerik el igazi fontosságukat. Amíg jelenidôben lehet beszélni róluk, nehéz – ha ugyan nem lehetetlen – megjósolni, milyen szerep jut nekik, elsikkadnak, elhalnak, vagy pedig múltként a jövô meghatározó elemeivé válnak.

A Folyamatos Jelen kiállítássorozat ilyen apró események láncolata, akárcsak azok a kiadványok – egyfajta katalógusok, de bizonyos értelemben mégis önálló könyvek –, amelyek kísérik ôket.

Akik már látták korábban a kiállításokat, esetleg máshonnan ismerik az itt bemutatott alkotók műveit, vagy most megtekintették a házban jelenleg látogatható tárlatot, illetve már olvasták és nézegették a sorozat korábban megjelent darabjait, maguk is felismerték azt, amit a kiállítások kurátora valamint ezen könyvecskék szerkesztôje – talán mondhatjuk, az egész vállalkozás kiötlôje és szellemi anyja – Csizek Gabriella a kezdetektôl a legfontosabbnak tartott elmondani. „A Folyamatos Jelen műfaji és technikai megkötések nélkül mutatja be a fiatal magyar fotográfusok műveit.” – írja a IV. kötet elôszavában is. A többnyire tematikus válogatások – „Nyugtalan tekintet”, „Csendes pillanatok”, „Együtt-Élés”, valamint „Látható történetek” – már címükkel is el akarják kerülni azt, hogy kényszerűen műfaji keretek, hogy ne mondjam korlátok közé kényszerítsék a bemutatott munkákat. Ugyanígy el kívánják kerülni, hogy kategoriális címadásokkal preformálják a nézô tekintetét, mit miként és honnan vegyen alaposabban szemügyre.

A cím tehát nem akar eligazítani bennünket abban a tekintetben, hogy a műfaj felôl közelítsünk, a hagyományok segítségével értelmezzünk, és az összehasonlítások során mérjük meg az itt láthatót. A mostani kiadványban Csizek Gabi ugyan hozzákapcsolja az összeválogatott sorozatokat a dokumentarista hagyományhoz, de úgy gondolja, fontos megemlíteni, hogy az alkotók – Barakonyi Szabolcs, Dezsô Tamás, Fekete András és Molnár Zoltán – ezt a hagyományt nem követik, hanem felhasználják, miközben újragondolják és újraértelmezik. Mindazonáltal a dokumentarizmus eszközkészletét nem pusztán a korábbi szabályok szerint használják, hanem sokkal inkább egy új rendszerbe illesztve, a szabályokat megszegve, helyettük újakat alkotva, és azokat új módon alkalmazva teszik célszerűvé a maguk számára, hogy segítségükkel építkezzenek immár teljesen új alapokon.

A megannyi közös vonás ellenére mégis igen eltérô pozíciókkal ismerkedhetünk meg esetükben, akik munkamódszerükben minden ifjonti szembenállás és az önállóság deklarásála mellett is követik a nagy elôdöket. Olyan helyeket járnak be ôk is, amelyek nem nyújtják számukra az ismertségbôl fakadó biztonság hamis érzését. Felvállalják a rácsodálkozás kockázatát, a felismerésben rejlô veszélyt, azt, hogy számukra is ott és akkor válik világossá és átláthatóvá, mivel is állnak szemben. A fényképezôgép ugyanakkor talán megvédi ôket attól, hogy belekeveredjenek, túlságosan is részévé váljanak annak, amit megmutatnak, hogy teljes mértékben azonosuljanak vele.

A témák – mondhatni – klasszikusak. Elsivárodó lakóhelyek, céltalanná váló életek, elmaradottság, nyomor, kiszolgáltatottság, megalázottság és szenvedés, de mellette mégis a méltóság, a puszta fennmaradásért folytatott mindennapos küszködés, úgy, hogy minél kevésbé engedjenek a bűn csábításának, a könnyebb út hívságának (vagy ez is pusztán csak a látszat része?). És éppen azért, mert ilyen – sokadszor látott, jól ismert – helyzetekkel szembesítenek minket, válik még inkább egyértelművé a különbség köztük és a „nagy elôdök” között, ami az alkotói felfogásukban és az abból következô „képcsinálási” technikájukban megmutatkozik. Egy-egy sorozaton belül is többféle törekvéssel, képi megoldással találkozhatunk, ennek ellenére koherens egésszé állank össze az egyes elemek. A hagyományt mégsem kívánják teljesen elvetni vagy még kevésbé megtagadni. Sok esetben épphogy nagyon egyértelmű hivatkozások és utalások találhatók a beállításokban, a fénykezelésben. Gyakran egész képek idézik meg azokat, akik számukra örökérvényű vonatkoztatási pontot jelentenek.

Egy-egy katalógusnak ­– mint a sorozatot kísérô négy kiadvány is – nem pusztán az a feladata, hogy idôben kiterjessze a kiállítást, és lehetôséget kínáljon az ott látottak felidézésére, a képek nyújtotta „élmény” ismételt átélérésre. Az album – illetve katalógus – önálló entitásként létezik, saját szabályai szerint működik, amely szabályok kialakításában fontos szerepet kap a szerkesztô, aki a képeket válogatja, azok sorrendjét megállapítja, még akkor is, ha ez a munka jó esetben az alkotókkal közösen történik. A könyv lapjain végsô soron mindig egy kicsit más elbeszélés bontakozik ki, mint egy galéria falain. Mindig zártabb, feszesebb az a történet, amely alakot ölt lapozgatás közben, és talán fel sem tűnik, hogy egy idô után már nem pusztán a képekkel vagyunk elfoglalva, hanem a bennük kirajzolódó élettröténetekkel és azokkal a viszonyokkal, amelyek szükségszerűen megszabják ezeknek a történeteknek a kontextusát és kényszerítô erôvel terelik ôket egy elôre kimosott mederben.

A Folyamatos Jelen sorozat második kötetében Aknai Katalin pontosan rámutat a sorozat címének nyelvtani vonatkozásaiból fakadó értelmezési lehetôségek relevanciájára. „Nem mindig logikus és természetes, viszont igen önkényes is lehet, hogy egy múlt idejű cselekvés[t…] saját tehetetlenségénél fogva, mint folyamatosság a jelenben is pulzál.” Mikor most itt állunk, és immár nem csupán az aktuális kiadványt tarthatjuk a kezünkben, hanem elôvéve a többit is, sorban fellapozzuk ôket, újabb értelmet nyer a cím. Az, ami néhány évvel korábban jelen volt, ma minden kétséget kizáróan a múlt része. Hatását és jelentôségét tekintve azonban – ahogy Aknai Katalin fogalmazott – még mindig itt lüktet a jelenben, jól láthatóan és mindig megidézhetôen, hogy egy idô után ez is egy új vagy más tradíció részét alkossa.

Pfisztner Gábor
Folyamatos Jelen I-IV.

A sorozat első kiállítása Portugáliában, a bragai Museu da Imagem-ben 2005. májusában volt Csoszó Gabriella · Elek Judit Katalin · Szabó Sarolta · Tóth Szilvi műveiből. A „Nyugtalan tekintetek” alcímű kiállításon bemutatkozó alkotók képeikben saját életükre, annak személyes vonatkozásaira különböző, olykor nyugtalanító, olykor szemlélődő módon reflektáltak.

A „Folyamatos Jelen II.” című kiállítást Hangay Enikő· Kemenesi Zsuzsanna· Nagy Tamás · Puklus Péter műveiből a Lengyel Intézet Platán Galériájában rendeztük meg 2006 tavaszán.
A „Csendes pillanatok” alcímű kiállítás képeinek tárgya szintén a kiállítók saját, személyes élettere, annak meghatározó – az intim világot adó – elemei: családi, baráti, emberi kapcsolatok, az otthonon belüli privát tájak, az őket körülvevő tárgyak.

A „Folyamatos Jelen III.” című kiállításnak a Budapest Galéria Kiállítóházának emeleti termei adtak helyet 2007. szeptember végén Hossala Tamás· Kovalovszky Dániel· Mónika Merva· Szász Lilla munkáiból. Az „Együtt-Élés” alcímű kiállítás olyan közösségek életébe engedett bepillantani, amelybe az azonos élethelyzet kényszerítette az ottlévőket. Az életkor, a szociális helyzet, a társadalomban betöltött szerep, illetve annak hiánya rendelte egybe őket. Nem szabad választás következményeként élnek együtt, hanem odasodródtak, egyfajta elkerülhetetlennek hitt törvényszerűségnek engedelmeskedve. Az ebből fakadó közös sors határozza meg mindennapjaikat és szinte teljesen azonos vágyaikat is. Õk ott élnek, ahol a választás szabadságának, a változtatásnak nincs vagy csak igen csekély a lehetősége.

A negyedik kötetben Barakonyi Szabolcs· Dezső Tamás· Fekete András· Molnár Zoltán fotósorozataiból válogattunk. A „Látható történetek” alcímet viselő szelekció e négy fiatal alkotónak a dokumentarista hagyományokra épülő és azokat újragondoló szériái közül való. Mindegyikük a számukra is ismeretlen felé indulva talált rá a témára és kérdéseinek tárgyára. Bejáratosak lettek egy másik világba, ahol az idegen a megismerés folyamatában ismerőssé vált, gazdagítva önmagukat és képeikkel bennünket, nézőket. Az ismeretlen megtapasztalása közben mérték magukat a másikhoz és témájuk képi feldolgozásában a közelséget, a megérintettséget felvállalva osztják meg tapasztalataikat, élményeiket.

Csizek Gabriella
a kiállítások kurátora, a sorozat szerkesztőjefotó: Vargosz

fotó: Draga Puc

 

 

Magyar Fotográfusok Háza - Mai Manó Ház
1065 Budapest-Terézváros, Nagymező utca 20.
Telefon: 473-2666
Fax: 473-2662
E-mail: maimano@maimano.hu

Főoldal :: © 2002 Magyar Fotográfusok Háza - Mai Manó Ház :: Impresszum