Close this window

Hungarian House of Photography


´ÞÜ Mai Mano ÝÐ ãÛØæÕ Nagymezo
²ÕÝÓÕàáÚØÙ ´ÞÜ äÞâÞÓàÐäØØ


ÄÞâÞÐâÕÛìÕ ¼ÐØ ¼ÐÝÞ, Ò ÚÞâÞàÞÜ áÕÓÞÔÝï àÐáßÞÛÐÓÐÕâáï ²ÕÝÓÕàáÚØÙ ´ÞÜ äÞâÞÓàÐäØØ, ÑëÛÞ ßÞáâàÞÕÝÞ ßàØÔÒÞàÝëÜ äÞâÞÓàÐäÞÜ ¼ÐÝÞ ¼ÐØ (1855-1917) Ò ÚÞÝæÕ 19-ÓÞ ÒÕÚÐ. ÍâÞ ÒÞáìÜØãàÞÒÝÕÒÞÕ ×ÔÐÝØÕ Ò áâØÛÕ ½ÕÞàÕÝÕááÐÝá ãÝØÚÐÛìÝÞ ßÞ áÒÞÕÙ ÐàåØâÕÚâãàÕ. AÒâÞàë åÞâÕÛØ ÝÐßÞÛÝØâì ØáâÞàØÕÙ ÜÞÛÞÔÞÕ Ò âÞ ÒàÕÜï àÕÜÕáÛÞ äÞâÞÓàÐäØØ, ÚÞâÞàÞÕ ÝØÚâÞ ÝÕ ÒÞáßàØÝØÜÐÛ ÚÐÚ ØáÚãááâÒÞ: ÐÜãàë ãÚàÐèÐîâ ßàÞåÞÔë ÜÕÖÔã ßÕàÒëÜ Ø ÒâÞàëÜ íâÐÖÞÜ, ÝÐ äÐáÐÔÕ Ø×ÞÑàÐÖÕÝë èÕáâì <Üã× äÞâÞÓàÐäØØ>.
ÁÕÙçÐá ÞáÝÞÒÝëÕ ×ÐÔÐçØ ´ÞÜÐ ¼ÐØ ¼ÐÝÞ - íâÞ àÐ×ÒØâØÕ ÒÕÝÓÕàáÚÞÙ äÞâÞÓàÐäØØ Ø ßÞÔÔÕàÖÐÝØÕ ßàÕáâØÖÐ äÞâÞÓàÐäØØ ÚÐÚ ÞâÔÕÛìÝÞÙ äÞàÜë ÒØ×ãÐÛìÝÞÓÞ ØáÚãááâÒÐ.
´ÕïâÕÛìÝÞáâì ²ÕÝÓÕàáÚÞÓÞ ´ÞÜÐ äÞâÞÓàÐäØØ ØÓàÐÕâ ÒÐÖÝãî àÞÛì Ò ÚãÛìâãàÝÞÙ ÖØ×ÝØ ±ãÔÐßÕèâÐ. ² âÞ ÖÕ ÒàÕÜï ´ÞÜ ÞàÓÐÝØ×ãÕâ ÒáÕ ÑÞÛìèÕ ÒëáâÐÒÞÚ Ø ÚãÛìâãàÝëå ÜÕàÞßàØïâØÙ ×Ð ßàÕÔÕÛÐÜØ ²ÕÝÓàØØ. ÁÛÐÒÐ ÒáÕÜØàÝÞ Ø×ÒÕáâÝëå ÒÕÝÓÕàáÚØå äÞâÞÓàÐäÞÒ ÝÐçÐÛÐ 20-ÓÞ ÒÕÚÐ ßÞ×ÒÞÛïÕâ á ãáßÕåÞÜ ÔÕÜÞÝáâàØàÞÒÐâì àÐÑÞâë áÛÕÔãîéØå ßÞÚÞÛÕÝØÙ.
´ÞÜ ¼ÐØ ¼ÐÝÞ ßÞáâÞïÝÝÞ àÐáèØàïÕâ áÒÞî ÔÕïâÕÛìÝÞáâì Ø ßÛÐÝØàãÕâ áâÐâì ÞÔÝØÜ Ø× ÚÛîçÕÒëå æÕÝâàÞÒ ÒØ×ãÐÛìÝÞÙ ÚãÛìâãàë Ò µÒàÞßÕ.

¸áâÞàØï

ÄÞâÞÐâÕÛìÕ ÑëÛÞ ßÞáâàÞÕÝÝÞ Ò 1894-Ü ÓÞÔã Ø áãéÕáâÒÞÒÐÛÞ ÔÞ 1931-ÓÞ ÓÞÔÐ. ·ÐâÕÜ ÔÞÜ ÑëÛ ßàÞÔÐÝ ÚÞÜßÞ×ØâÞàã ÈÐÝÔÞàã ÀÞÖÓÐØ, ÚÞâÞàëÙ Ò âÞ ÒàÕÜï ÒÕàÝãÛáï ÝÐ àÞÔØÝã Ø× °ÜÕàØÚØ ÒÜÕáâÕ á ÖÕÝÞÙ, âÐÝæÞÒéØæÕÙ ¼ØæØ ÈÕÝÓÕà, Ø×ÒÕáâÝÞÙ ßÞÔ ØÜÕÝÕÜ "¼Øáá °àØ×ÞÝÐ". ½ÞÒëÕ ÒÛÐÔÕÛìæë ßÞáâàÞØÛØ Ò ßãáâÞÜ ÔÒÞàÕ ÔÞÜÐ ÚÐÑÐàÕ "°àØ×ÞÝÐ". ²ßÞáÛÕÔáâÒØØ ÞâÚàëâÐï áæÕÝÐ ÚÐÑÐàÕ áâÐÛÐ ÞÔÝÞÙ Ø× áÐÜëå Ø×ÒÕáâÝëå Ò ÆÕÝâàÐÛìÝÞÙ µÒàÞßÕ. ·ÐÒÕÔÕÝØÕ ×ÐÚàëÛÞáì Ò 1944 ÓÞÔã, ÚÞÓÔÐ ÔÕßÞàâØàÞÒÐÛØ ÕÓÞ åÞ×ïØÝÐ. ·Ð ßÞáÛÕÔÝØÕ èÕáâìÔÕáïâ ÛÕâ ´ÞÜ ¼ÐØ ¼ÐÝÞ ×ÐÝØÜÐÛØ àÐ×ÝëÕ ãçàÕÖÔÕÝØï: ÑÐÛÕâÝÐï èÚÞÛÐ, âÕÐâà, ÞÔÝÞ ÒàÕÜï ÔÐÖÕ áÚÛÐÔ. ÂàØÔæÐâì ÛÕâ ×ÔÕáì ßÞÜÕéÐÛÞáì ÑãÔÐßÕèâáÚÞÕ ÞâÔÕÛÕÝØÕ ²ÕÝÓÕàáÚÞÓÞ ÐÒâÞÚÛãÑÐ. ¾ÔÝÐÚÞ ÝÕáÜÞâàï ÝÐ áÛÞÖÝãî ØáâÞàØî, ×ÔÐÝØÕ áÞåàÐÝØÛÞ áÒÞÙ ØáâÞàØçÕáÚØÙ ÞÑÛØÚ. ² 1996-Ü ÓÞÔã ÞÝÞ ßÞÛãçØÛÞ áâÐâãá ßÐÜïâÝØÚÐ ÐàåØâÕÚâãàë, Ø äÞâÞÓàÐäØï ÒÕàÝãÛÐáì Ò ÕÓÞ áâÕÝë.

´ÕïâÕÛìÝÞáâì ´ÞÜÐ

´ÞÜ ¼ÐØ ¼ÐÝÞ (²ÕÝÓÕàáÚØÙ ´ÞÜ äÞâÞÓàÐäØØ) - æÕÝâà áÞÒàÕÜÕÝÝÞÙ äÞâÞÓàÐäØØ Ò ±ãÔÐßÕèâÕ. ¾Ý ßàÕÔáâÐÒÛïÕâ ßÛÞéÐÔÚã àÐ×ÛØçÝëÜ ÝÐßàÐÒÛÕÝØïÜ Ø âàÕÝÔÐÜ, áãéÕáâÒãîéØÜ Ò ÜØàÕ áÞÒàÕÜÕÝÝÞÓÞ äÞâÞÓàÐäØçÕáÚÞÓÞ ØáÚãááâÒÐ. ²ëáâÐÒÞçÝÐï ÔÕïâÕÛìÝÞáâì ´ÞÜÐ áÞçÕâÐÕâáï á àÐ×ÛØçÝëÜØ ßàÞäÕááØÞÝÐÛìÝëÜØ ßàÞÓàÐÜÜÐÜØ, âÐÚØÜØ ÚÐÚ ÜÐáâÕà-ÚÛÐááë Ø×ÒÕáâÝëå åãÔÞÖÝØÚÞÒ, ßàÕ×ÕÝâÐæØØ ÚÝØÓ, ÛÕÚæØØ, ßÞÚÐ×ë, ÝÕäÞàÜÐÛìÝëÕ ÒáâàÕçØ. ¼ÕàÞßàØïâØï ´ÞÜÐ ÐÔàÕáÞÒÐÝë ÒáÕÜ ÓÞáâïÜ, ÚÞâÞàëÜ ØÝâÕàÕáÝÐ äÞâÞÓàÐäØï, ÒÝÕ ×ÐÒØáØÜÞáâØ Þâ Øå ÒÞ×àÐáâÐ Ø ßàÞäÕááØÞÝÐÛìÝÞÙ ÔÕïâÕÛìÝÞáâØ. ÁâÞÔÒÕÝÐÔæÐâØÛÕâÝïï ØáâÞàØï ´ÞÜÐ ÔÐÕâ ãÝØÚÐÛìÝãî ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâì ÔÛï Üã×ÕÙÝÞ-ßÕÔÐÓÞÓØçÕáÚÞÙ ÔÕïâÕÛìÝÞáâØ. ² ÕÓÞ ßÞÜÕéÕÝØïå ßàÞåÞÔïâ Ø ã×ÚÞßàÞäÕááØÞÝÐÛìÝëÕ ÜÕàÞßàØïâØï: ßàÞáÜÞâà ßÞàâäÞÛØÞ Ø ÞÑàÐ×ÞÒÐâÕÛìÝëÕ ßàÞÓàÐÜÜë ÔÛï äÞâÞÓàÐäÞÒ.

³ÐÛÕàÕï

²ëáâÐÒÞçÝëÕ ßàÞáâàÐÝáâÒÐ ´ÞÜÐ ¼ÐØ ¼ÐÝÞ àÐáßÞÛÐÓÐîâáï ÝÐ âàÕå íâÐÖÐå.
½Ð ßÕàÒÞÜ íâÐÖÕ Ò KisMano Gallery ÝÐåÞÔØâáï ÚÝØÖÝëÙ ÜÐÓÐ×ØÝ Ø ×ÔÕáì ÖÕ - ÝÕÑÞÛìèØÕ ÒëáâÐÒÚØ, çÐéÕ ÒáÕÓÞ ÝÐçØÝÐîéØå äÞâÞÓàÐäÞÒ.
½Ð ÒâÞàÞÜ íâÐÖÕ Ò çÕâëàÕå ßàÞåÞÔÝëå ßàÞáâàÐÝáâÒÐå ÞàÓÐÝØ×ãîâáï âÕÜÐâØçÕáÚØÕ ÒëáâÐÒÚØ, ÓàãßßÞÒëÕ ßàÕ×ÕÝâÐæØØ, àÕâàÞáßÕÚâØÒë ÚÛÐááØÚÞÒ ÒÕÝÓÕàáÚÞÙ Ø ÜÕÖÔãÝÐàÞÔÝÞÙ äÞâÞÓàÐäØØ.
½Ð âàÕâìÕÜ íâÐÖÕ, Ò ÚÞÜÝÐâÐå àïÔÞÜ á "ÄÞâÞáâãÔØÕÙ ´ÝÕÒÝoÓÞ ÁÒÕâÐ", - ßàÞÔÞÛÖÕÝØÕ ÞáÝÞÒÝÞÙ íÚáßÞ×ØæØØ ÛØÑÞ ÔàãÓÐï ÒëáâÐÒÚÐ.
²ëÑØàÐï àÐÑÞâë ÔÛï íÚáßÞ×ØæØØ, Üë àãÚÞÒÞÔáâÒãÕÜáï Øå ÚÐçÕáâÒÞÜ, Ð ÝÕ áâØÛÕÜ. ½ÐèÐ æÕÛì - ßÞÚÐ×Ðâì ÒáÕ àÐ×ÝÞÞÑàÐ×ØÕ ßÞÔåÞÔÞÒ Ò áäÕàÕ äÞâÞÓàÐäØçÕáÚÞÓÞ ØáÚãááâÒÐ. ¿ÞíâÞÜã Ò áâÕÝÐå ´ÞÜÐ ¼ÐØ ¼ÐÝÞ ÜÞÖÝÞ ãÒØÔÕâì àÐÑÞâë ÚÐÚ ÚÛÐááØçÕáÚØå ÜÐáâÕàÞÒ, âÐÚ Ø áÞÒàÕÜÕÝÝëå íÚáßÕàØÜÕÝâØàãîéØå åãÔÞÖÝØÚÞÒ.

ÄÞâÞáâãÔØï ´ÝÕÒÝÞÓÞ ÁÒÕâÐ

·ÝÐÜÕÝØâÐï "ÄÞâÞáâãÔØï ´ÝÕÒÝÞÓÞ ÁÒÕâÐ" àÐáßÞÛÞÖÕÝÐ ÝÐ âàÕâìÕÜ íâÐÖÕ ×ÔÐÝØï. ÇâÞÑë âãÔÐ ßÞßÐáâì, ÝãÖÝÞ Ò×ÞÑàÐâìáï ßÞ ÔÕàÕÒïÝÝÞÙ ÒØÝâÞÒÞÙ ÛÕáâÝØæÕ ÚÞÝæÐ 19-ÓÞ ÒÕÚÐ. ¾ÚÝÐ áâãÔØØ ÔÕÚÞàØàÞÒÐÝë ÒØâàÐÖÐÜØ ×ÝÐÜÕÝØâÞÓÞ ÜÐáâÕàÐ ÀÞâÐ ¼ØÚèÐ (Miksa Roth). ²Þ ÒàÕÜï àÕáâÐÒàÐæØØ ßÞÜÕéÕÝØï Ò 1997-Ü ÓÞÔã ÝÐ áâÕÝÐå ÝÐèÛØ ÞàØÓØÝÐÛìÝëÕ äàÕáÚØ, áÛãÖØÒèØÕ äÞÝÞÜ ÔÛï äÞâÞÓàÐäÞÒ. ÁÞÒàÕÜÕÝÝëÕ ßÞáÕâØâÕÛØ ÜÞÓãâ ãÒØÔÕâì ÞÔÝÞ Ø× áÐÜëå Ø×ïéÝëå äÞâÞÐâÕÛìÕ µÒàÞßë âÐÚØÜ, ÚÐÚØÜ ÕÓÞ ÒØÔÕÛØ ÓÞáâØ ÚÞÝæÐ 19-ÓÞ ÒÕÚÐ. ½Þ Ø áÕÓÞÔÝï "ÄÞâÞáâãÔØï ´ÝÕÒÝÞÓÞ CÒÕâÐ" - ÞÔÝÞ Ø× áÐÜëå ãÔÞÑÝëå Ø íÛÕÓÐÝâÝëå ÜÕáâ ÔÛï áêÕÜÚØ. ·ÔÕáì âÐÚÖÕ ßàÞåÞÔïâ ÛÕÚæØØ, ÜÐáâÕà-ÚÛÐááë, ßàÕ×ÕÝâÐæØØ ÚÝØÓ.
¿ÞÜÕéÕÝØÕ ÜÞÖÕâ Ñëâì ØáßÞÛì×ÞÒÐÝÞ ÔÛï ßàÞÒÕÔÕÝØï àÐ×Ýëå ÚãÛìâãàÝëå ÜÕàÞßàØïâØÙ ÔàãÓØÜØ ÞàÓÐÝØ×ÐæØïÜØ.

ÄÞâÞÑØÑÛØÞâÕÚÐ ØÜÕÝØ ¹ÞÖÕäÐ ¿ÕâçÐ

±ØÑÛØÞâÕÚÐ ¹ÞÖÕäÐ ¿ÕâçÐ àÐáßÞÛÐÓÐÕâáï ÝÐ çÕâÒÕàâÞÜ íâÐÖÕ ´ÞÜÐ ¼ÐØ ¼ÐÝÞ. ¾áÝÞÒã áÞÑàÐÝØï áÞáâÐÒÛïîâ ÚÝØÓØ "°ááÞæØÐæØØ ²ÕÝÓÕàáÚØå ÄÞâÞÓàÐäÞÒ", "²ÕÝÓÕàáÚÞÓÞ ¼ã×Õï ÄÞâÞÓàÐäØØ", Ð âÐÚÖÕ ßÞÖÕàâÒÞÒÐÝØï çÐáâÝëå ÚÞÛÛÕÚæØÞÝÕàÞÒ. ² ÑØÑÛØÞâÕÚÕ åàÐÝïâáï äÞâÞÐÛìÑÞÜë ÒÕÝÓÕàáÚÞÓÞ Ø ×ÐàãÑÕÖÝÞÓÞ Ø×ÔÐÝØï àÐ×Ýëå ÛÕâ, ßàÞäÕááØÞÝÐÛìÝÐï âÕåÝØçÕáÚÐï Ø ØáâÞàØçÕáÚÐï ÛØâÕàÐâãàÐ Þ äÞâÞÓàÐäØØ, íÝæØÚÛÞßÕÔØØ, ÑØÑÛØÞÓàÐäØØ, ÖãàÝÐÛë. ÁÞ ÔÝï ÞâÚàëâØï ´ÞÜÐ ÚÞÛÛÕÚæØï ÝÕãáâÐÝÝÞ ßÞßÞÛÝïÕâáï.ÁÕÙçÐá Ò áÒÞÑÞÔÝÞÜ ÔÞáâãßÕ ÝÐåÞÔïâáï ÑÞÛÕÕ 12 000 ÝÐØÜÕÝÞÒÐÝØÙ ÚÝØÓ Ø ÔÞÚãÜÕÝâÞÒ. ¾ÝÛÐÙÝ-ÚÐâÐÛÞÓ ÑØÑÛØÞâÕÚØ ÜÞÖÝÞ ãÒØÔÕâì ÝÐ áÐÙâÕ ´ÞÜÐ ¼ÐØ ¼ÐÝÞ.² æØäàÞÒÞÜ ÞâÔÕÛÕ ÑØÑÛØÞâÕÚØ Õáâì ØÝâÕàÝÕâ Ø ßàÞäÕááØÞÝÐÛìÝëÕ ßàÞÓàÐÜÜë ÞÑàÐÑÞâÚØ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ. ² ÑØÑÛØÞâÕÚÕ àÐÑÞâÐÕâ âÞÛìÚÞ çØâÐÛìÝëÙ ×ÐÛ, ÒëÝÞá ÚÝØÓ ×Ð ßàÕÔÕÛë ×ÔÐÝØï ×ÐßàÕéÕÝ. ÇØâÐâÕÛìáÚØÙ ÑØÛÕâ Ò ÑØÑÛØÞâÕÚã ÑÕáßÛÐâÝëÙ.

ºÝØÖÝëÙ ÜÐÓÐ×ØÝ

½Ðè ÚÝØÖÝëÙ ÜÐÓÐ×ØÝ ßàÕÔÛÐÓÐÕâ èØàÞÚØÙ ÒëÑÞà ÚÝØÓ, ÐÛìÑÞÜÞÒ, ÖãàÝÐÛÞÒ, ÞâÚàëâÞÚ Ø ÔàãÓØå ßãÑÛØÚÐæØÙ, áÒï×ÐÝÝëå á äÞâÞÓàÐäØÕÙ. ² ÝñÜ ÜÞÖÝÞ ßàØÞÑàÕáâØ ÝÕ âÞÛìÚÞ Ø×ÔÐÝØï ´ÞÜÐ ¼ÐØ ¼ÐÝÞ, ÝÞ âÐÚÖÕ ÔàãÓØå ÓÐÛÕàÕÙ, Ø×ÔÐâÕÛìáâÒ, Üã×ÕÕÒ. ² ÜÐÓÐ×ØÝÕ Õáâì ÑãÚØÝØáâØçÕáÚØÙ ÞâÔÕÛ, ÓÔÕ ßàÞÔÐîâáï àÕÔÚØÕ Ø×ÔÐÝØï ßÞ äÞâÞÓàÐäØØ. ² ÝÕÑÞÛìèÞÙ ÓÐÛÕàÕÕ ßàØ ÜÐÓÐ×ØÝÕ ÜÞÖÝÞ ßàØÞÑàÕáâØ ÚÐÚ ÞàØÓØÝÐÛìÝëÕ ÞâßÕçÐâÚØ á ßÞÔßØáìî ÐÒâÞàÐ, âÐÚ Ø ÚÐçÕáâÒÕÝÝëÕ àÕßàÞÔãÚæØØ.


ºÐÚ ÔÞÑàÐâìáï

´ÞÜ ¼ÐØ ¼ÐÝÞ àÐáßÞÛÞÖÕÝ ÝÐ ÞÔÝÞÙ Ø× æÕÝâàÐÛìÝëå ãÛØæ ±ãÔÐßÕèâÐ - ½ÐÔìÜÕ×ñ (Nagymezo utca), ÝÕÔÐÛÕÚÞ Þâ ßÕàÕáÕçÕÝØï á ßàÞáßÕÚâÞÜ °ÝÔàÕÐèØ (Andrassy ut). ±ÛØ×Þáâì ÞáÝÞÒÝëå âÕÐâàÞÒ ÓÞàÞÔÐ ÔÐÛÞ íâÞÜã ÜÕáâã ÝÐ×ÒÐÝØÕ <±àÞÔÒÕÙ ¿ÕèâÐ>.

½Ð ÜÕâàÞ ÔÞ ÞáâÐÝÞÒÚØ Opera ØÛØ Oktogon
ÂàÐÜÒÐÕÜ ð4 ØÛØ ð6 ÔÞ ÞáâÐÝÞÒÚØ Oktogon
ÂàÞÛÛÕÙÑãáÞÜ ð70 ØÛØ ð78 ÔÞ ÞáâÐÝÞÒÚØ Andrassy ut
°ÒâÞÑãáÞÜ ð4 ÔÞ ÞáâÐÝÞÒÚØ Nagymezo utca


´ÒÕàØ ´ÞÜÐ ¼ÐØ ¼ÐÝÞ ÞâÚàëâë ÔÛï ßÞáÕâØâÕÛØ ÒáÕ ÔÝØ ÝÕÔÕÛØ, ÒÚÛîçÐï ßÞÝÕÔÕÛìÝØÚ.

ÇÐáë àÐÑÞâë ÒëáâÐÒÞÚ Ø ÚÝØÖÝÞÓÞ ÜÐÓÐ×ØÝÐ:
ÀÐÑÞçØÕ ÔÝØ: 14.00 - 19.00 / ²ëåÞÔÝëÕ ÔÝØ: 11.00 - 19.00

ÇÐáë àÐÑÞâë äÞâÞÑØÑÛØÞâÕÚØ ØÜÕÝØ ¹ÞÖÕäÐ ¿ÕâçÐ:
ÀÐÑÞçØÕ ÔÝØ: 14.00 - 19.00 / ²ëåÞÔÝëÕ ÔÝØ: ×ÐÚàëâÞ

² ßàÐ×ÔÝØçÝëÕ ÔÝØ ÔÞÜ ¼ÐØ ¼ÐÝÞ ×ÐÚàëâ.


ÁâÞØÜÞáâì ÑØÛÕâÞÒ:

²×àÞáÛëÙ: 1000 Ft
ÁâãÔÕÝâ/¿ÕÝáØÞÝÕà: 500 Ft
ÁÕÜÕÙÝëÙ ÑØÛÕâ (2 Ò×àÞáÛëå + ÛîÑÞÕ ÚÞÛØçÕáâÒÞ ÔÕâÕÙ) : 2000 Ft
³àãßßÞÒÞÙ áâãÔÕÝçÕáÚØÙ ÑØÛÕâ (10 áâãÔÕÝâÞÒ + 1 Ò×àÞáÛëÙ; ÚÐÖÔëÙ ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝëÙ áâãÔÕÝâ: 200 Ft): 2000 Ft

°àÕÝÔÐ ßÞÜÕéÕÝØÙ

´ÞÜ ßÞÛÝÞáâìî ØÛØ ÕÓÞ ÞâÔÕÛìÝëÕ ßÞÜÕéÕÝØï áÔÐîâáï Ò ÐàÕÝÔã ÔÛï ßàÞÒÕÔÕÝØï ÒëáâÐÒÞÚ, ÚÞÝäÕàÕÝæØÙ, ÑÐÝÚÕâÞÒ, âÕÛÕáêÕÜÞÚ. ¿àØÑëÛì, ßÞÛãçÕÝÝÐï Þâ ÐàÕÝÔë, ßÞÜÞÓÐÕâ ´ÞÜã ÞáãéÕáâÒÛïâì ÕÓÞ åãÔÞÖÕáâÒÕÝÝëÕ ×ÐÔÐçØ.

¿ÕàÕÒÕÔÕÝÞ ½. ¿ÐÒÛÞÒáÚÞÙ

 

 

 

Hungarian House of Photography in Mai Manó House
H-1065 Budapest-Terézváros, Nagymezõ utca 20.
Telephone: 473-2666
Fax: 473-2662
E-mail: maimano@maimano.hu

 

Main Page :: © 2002 Hungarian House of Photography - in Mai Manó House :: Imprint